Mät radon efter en renovering

Både Boverket och Socialstyrelsen anger ett gränsvärde för radon på 200 Bq/m3, för nya byggnader respektive bostäder och allmänna lokaler. Radonvärden som överstiger detta gränsvärde innebär en hälsorisk för alla som vistas under en längre tid i byggnaden, till exempel de som bor i ett hus med radon. Radon kan förekomma i hus framförallt av två anledningar: antingen för att huset är byggt av blåbetong, eller för att radon stiger upp i huset från marken. Det senare beror ofta på att trycket i huset är lägre än i marken, vilket gör att den radongas som stiger från sprickor i grunden sugs in i huset.1280px-Radon_test_kit

Radon är därför en risk som de flesta husköpare är väl medvetna om, och något som de försäkrar sig om innan de köper sitt hus. De ställer sannolikt frågor om huruvida huset är byggt av blåbetong, och om det har gjorts någon radonmätning nyligen i huset. Men det många kanske inte är medvetna om är att risken inte är över bara för att huset var radonfritt när man köpte det. Många nya husägare vill till exempel renovera större eller mindre delar av sitt hus, och kanske till och med bygga ut eller bygga om huset. En sådan omfattande renovering kan leda till att nya sprickor uppstår i grunden under huset, varifrån radongas kan stiga upp och in i huset. Därför är det viktigt att man genomför en radonmätning efter att renoveringen är klar. Oavsett vilket besked man får efter mätningen är det värt besväret: om man får ett positivt besked, det vill säga att det inte finns något radon i huset, kan man glädjas över att renoveringen är klar och att det inte fick några negativa konsekvenser, och om man får ett negativt besked, och det visar sig att radon har trängt in i huset efter renoveringen, har man i alla fall den information man behöver för att börja vidta åtgärder för att bli av med radongasen. Det kan man framförallt göra på två sätt: antingen försöker man täta de sprickor som uppstod vid renoveringen, som radongasen läcker ut ifrån, eller så installerar man en så kallad radonsug, som sänker trycket i marken och förhindrar gasen från att stiga in i huset.

Leave a Reply

mts_best